+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Web Application Monitoring Pack

Giám sát ứng dụng web với khả năng hiển thị tích hợp về các vấn đề hiệu suất phía trước và phía sau

Tại sao lại bó?

  1. Xác định sự chậm chạp của ứng dụng
    Giám sát tất cả các tài nguyên cơ sở hạ tầng quan trọng có thể ảnh hưởng đến ứng dụng – máy chủ web, cơ sở dữ liệu, ảo hóa, phần cứng và hơn thế nữa.
  2. Toàn bộ khả năng hiển thị
    Một bảng điều khiển để xem trải nghiệm người dùng giao dịch, thời gian tải trang và hiệu suất cơ sở hạ tầng liên quan
    Tìm nguyên nhân gốc rễ
  3. Chẩn đoán lý do tại sao các trang không tải chính xác (CSS, Hình ảnh) hoặc tại sao các trang tải chậm (HTML, JavaScript, v.v.).

Đầy đủ chức năng trong 30 ngày

Gói giám sát ứng dụng web

Hãy xem sơ qua những gì ứng dụng có được bao gồm!

Biểu đồ này là tổng quan về các tính năng có trong Gói Giám sát Ứng dụng Web.

biểu đồ

Gói Giám Sát Ứng Dụng Web là một gói yêu thích trong Việc Giám Sát.

ter1
ter2
ter3

SolarWinds được tin cậy bởi hơn 300.000 khách hàng trung thành trên toàn thế giới

cisco
mashable
kelloggs
apple